De Medezeggenschapsraad (mr)

De medezeggenschapsraad, afgekort mr, is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan. De mr bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op beslissingen van de directie of het bestuur (staij) van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de mr inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrecht en instemmingsrecht. De taken van de mr zijn onder andere: – opkomen voor belangen van personeelsleden en ouders/leerlingen – overleg over beleid en functioneren van de school – bevorderen van openheid en openbaarheid, werkoverleg, gelijke behandeling, deelname gehandicapten aan het arbeidsproces – aandacht voor veiligheid, gezondheid (welzijn) De mr kan zich bezighouden met alle zaken die de school betreffen, maar vooral bevordert zij zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderlinge samenwerking in de school. De mr bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding, gekozen door de ouders en de teamgeleding, gekozen door het team. De personeelsgeleding bestaat uit: Sean Morrissey en Berta Oosterhof en de oudergeleding uit Maria Heidemann en Soes van ’t Kruys De Directeur, Sylvie van den Akker, is ook aanwezig bij de vergaderingen om vragen te beantwoorden, schoolbeleid te bespreken en advies te geven . De vergaderingen van de mr zijn openbaar en publiek toegankelijk op de website van De Indische Buurt School.