De Buurtschool

De Indische Buurt School is een zogenaamde brede gemengde buurtschool, een school die een sterke binding met de buurt nastreeft. Wij bieden via Partou voorschoolse- en naschoolse opvang en een voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Wij zijn een gemengde school. Onder het motto ‘samen wonen = samen leren = samen investeren’ willen wij een afspiegeling zijn van de buurt, worden ouders intensief bij de school betrokken, en ontplooien wij activiteiten die kinderen kennis laten maken met de Indische Buurt. Zo zijn wij in staat de leefwereld van de kinderen binnen school te verbinden met hun naschoolse leefwereld. Dat betekent tevens dat wij de sfeer in onze school willen verbinden met de sfeer daarbuiten. Samen met de kinderen, ouders, leerkrachten,  het Stadsdeel, het buurtopbouwwerk en  buurtbewoners ontplooien wij initiatieven om de schoolomgeving veiliger, schoner en mooier te maken.  Als gemengde buurtschool hebben wij te maken met een diversiteit aan culturen. Dit biedt kinderen aan de ene kant een grote verscheidenheid en daarmee een rijke leerervaring, aan de andere kant vereist het van ons als school dat wij om kunnen gaan met verschillen in leerbehoeften. Ouders in de Indische Buurt kiezen bewust de Indische Buurt School, de school in de eigen buurt. Deze ouders zijn bereid u te woord te staan en u kunt natuurlijk altijd bellen voor een afspraak met ons of één van onze ouders.

Identiteit

De Indische Buurt School is een openbare school. Dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen. Geen uitsluitingen om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen, geen onderscheid naar ras of sekse. Wij zijn er trots op dat iedereen op onze school kan zijn wie hij/zij wil zijn en dat wij een klimaat realiseren van acceptatie en veiligheid.

Missie: Samenwerken aan leren en opvoeden

 

Visie op mens en maatschappij
Op de De Indische buurt School heeft ieder kind een eigen verhaal, net als ouders en leerkrachten. Er is respect, besef en begrip voor elkaars verschillen.  Iedereen mag zichzelf zijn in een veilig schoolklimaat.

Om het kind heen staan betrokken ouders, leerkrachten en mensen uit de omgeving. Ze werken samen om het kind te laten opgroeien tot een zelfbewuste en open persoon.

De sfeer op school is laagdrempelig en open. De communicatie persoonlijk en helder.

De Indische Buurt School wil een afspiegeling zijn van een saamhorige en vreedzame buurt. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving.

Visie op onderwijs

De Indische Buurt School geeft kinderen een brede bagage mee. Zowel de basisvaardigheden, alsook kennis over kunst, cultuur en maatschappelijke onderwerpen.

Het onderwijsaanbod is voortdurend in ontwikkeling, afgestemd op veranderingen in de buurt en de (digitalisering van de) maatschappij. Het team van de Indische Buurt School werkt systematisch aan de eigen professionele cultuur.

Uitgangspunten bij het onderwijs zijn:

  • Kinderen, leerkrachten en ouders leren van en met elkaar door te luisteren naar elkaars verhaal;
  • Kinderen leren in en van hun directe omgeving en werken samen;
  • Het kind staat centraal: we hebben van ieder kind op het eigen niveau hoge verwachtingen;
  • Ieder kind komt met plezier naar school.